FB Messenger x
Line x
Email x

Google map x
Phone x
081-910-9747
คลิกโทรติดต่อเจ้าหน้าที่
สอบถามเช็คราคาตั๋วด่วนผ่าน LINE

ไลน์ไอดี: peeyakorn

Click เพื่อ ADD LINE เป็นเพื่อนกับเรา
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ
  • โปรแกรมทัวร์อัพเดทใหม่ ราคาสุดพิเศษ
  • รับข่าวสาร PROMOTION พิเศษก่อนใคร

Terms & Conditions

Terms & Conditions


บริษัท มนต์สกายทัวร์ จำกัด ผู้ให้บริการเวปไซด์ จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ www.bkkairticket.com  ได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการติดต่อ ให้บริการและ การชำระเงิน ไว้ดังนี้

 

การติอต่อ

ลูกค้าหรือผู้ที่มีความประสงค์จะติดต่อกับทางบริษัท มนต์สกายทัวร์ จำกัด สามารถติดต่อมายังบริษัทได้โดย

1.โทรศัพท์ หมายเลข 02-3000361 โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 0826897887 หรือ 0819109747 โทรสาร หมายเลข 02-3000361

หากลูกค้าท่านใดที่ติดต่อกับทางบริษัทโดยใช้หมายเลขนอกเหนือดังกล่าวทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

 

2. อีเมล์ ทางบริษัทมีนโยบาลให้ลูกค้าติดต่อมายังบริษัทโดยที่ใช้อีเมล์ ทีมี @bkkairticket.com ต่อท้ายเท่านั้น หากท่านใด ติดต่อมายังบริษัทโดยที่ใช้อีเมล์อื่นๆ เช่น @hotmail.com หรือ @yahoo.com ทางบริษัทถือว่าท่านมิได้ติดต่อมายังบริษัทและ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

 

3.การติดต่อใด ๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1-2 ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและ ถือว่า ท่านมิได้ติดต่อเพื่อ จอง หรือ ซื้อบริการต่างๆ ของทางบริษัท

 

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสินค้าและบริการ


การเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการ

ให้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสินค้าบริการว่า มีเงื่อนไขอย่างไร โดยจะมีการแจ้ง การเปลี่ยนแปลงไว้ใน อีเมล์ หรือ FAX ที่จะส่งให้ลูกค้าในกรณีที่ทำการจอง หรือ สั่งซื้อบริการกับทางบริษัท ซึ่งบางสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หลังจากที่ทำการชำระค่าสินค้าแล้ว แต่ จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ ตัวแทน และ สายการบิน คิดค่าบริการ  หรือบางสินค้า ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎ ข้อบังคับ ของเจ้าของสินค้า หรือสายการบิน ซึ่งไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท ซึ่งทางบริษัทถือว่า หลังจากที่ทางลูกค้าได้ทำการชำระค่าสินค้าแล้ว ถือว่าลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับ ข้อกำหนดในการเปลี่ยนแปลงสินค้า

 

การยกเลิกบริการ

สินค้าและ บริการ สามารถยกเลิกได้โดยที่จะต้องมีค่าปรับจากทางตัวแทนหรือสายการบิน ขึ้นอยู่กับว่ากฏข้อบังคับแจ้งไว้อย่างไร โดย การยกเลิกสินค้าและ บริการ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ทราบทางอีเมล์ หรือ แฟกซ์ หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการจองสินค้าและ บริการแล้ว บริษัทสามารถยกเลิกการจองสินค้าหรือบริการ ได้หาก ลูกค้าไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนตามที่ทางบริษัทได้แจ้ง หรือ ขัดต่อข้อกฎหมายและ ศีลธรรมอันดี  และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกสินค้าและบริการที่ ทางสายการบิน และ ตัวแทนได้แจ้งไปแล้วว่าไม่สามารถยกเลิกได้หากได้ทำการชำระค่าสินค้าและบริการนั้นๆ

การจองตั๋วเครื่องบิน

ในกรณีที่ทางลูกค้าได้ทำการจองตั๋วเครื่องบินกับทางบริษัท และ ได้ทำการจองกับตัวแทนอื่น จนทำให้เป็นการจองซ้ำกัน จนเป็นเหตุให้สายการบินตัดที่นั่งที่ทำการจอง ไม่ว่าก่อนหรือหลัง จากการออก ตั๋วโดยสารแล้ว  ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเกิดจากความผิดของทางลูกค้า ในการจองเที่ยวบินที่ซ้ำซ้อนของทางลูกค้าเอง

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว หากเกิดการยกเลิกเที่ยวบินในกรณีที่เกิดการจองที่ซ้ำซ้อนกัน

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ประชุมสัมมนา จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะ เดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
    ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และ อื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
  • เนื่องจากรายการทัวร์ที่แจ้งนี้มีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะยกเลิก เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็น ที่เกิดขึ้น โดยไม้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่าง ประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
  • ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่าน สละสิทธิ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มนต์สกายทัวร์ จำกัด ผู้ให้บริการเวปไซด์ จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ www.bkkairticket.com  ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม และ ใช้บริการเวปไซด์ ของเรา ทางบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าข้อมูลของท่าน ที่อยู่ในระบบของบริษัท จะเป็นอย่างไร

การเก็บข้อมูล

ลูกค้าและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซด์ www.bkkairticket.com ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้กับทางเราทราบว่าท่านเป็นใคร ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ท่านยินยอม ให้ข้อมูลต่างๆ ของท่าน เพื่อที่จะรับข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางบริษัท หรือ หากแต่ท่านมีความประสงค์จะจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม หรือ บริการอื่นๆ จากทางบริษัท  หรือหากเกิดจากการร้องขอข้อมูลตั๋วเครื่องบิน โรงแรม หรือ การท่องเที่ยวต่างๆ ที่ท่านต้องการให้ทางบริษัทตอบกลับหาท่าน ในกรณีที่เป็นแบบสอบถามทางบริษัทจะทำการแจ้งว่าต้องการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้ทราบว่าบริษัทได้นำข้อมูลดังกล่าวไปทำอะไร

การเปิดเผยข้อมูล

ทางบริษัทอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือบริษัททัวร์ต่างๆ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะจอง ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม แพคเกจทัวร์ต่างๆ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการของท่านให้ดีที่สุด โดยการเปิดเผยข้อมูล ทางบริษัทพิจารณาว่าไม่ขัดต่อข้อกำหนดกฏหมาย ชองแต่ละประเทศ หรือ หากทางบริษัทต้องควบรวมกิจการ อาจจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์ต่อการบริการและให้ข้อมูลกับทางลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล

ท่านสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลของท่านได้โดย

โทรศัพท์ หมายเลข 023000361

อีเมล์ มาที่ booking@bkkairticket.com  หรือ info@bkkairticket.com

จดหมายมาที่  บริษัท มนต์สกายทัวร์ จำกัด 1/88 หมู่บ้านพลัสซิตี้พาร์ค พระราม9 หัวหมาก23 หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240  ประเทศไทย

Cookies

ทางบริษัท อาจจะต้องให้ระบบCookies ซึ่งเป็นระบบการส่งรหัส หรือ ข้อความไปยังคอมพิวเตอร์ ของท่านเพื่อที่จะได้ทราบว่าท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซด์เรา ท่านสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของท่านได้ว่า ให้แสดงว่า ระบบ Cookie มาเมื่อไหร่ หรือ จะปฎิเสธ ระบบนี้ ก็ได้ โดยทั้งนี้ การบริการในรูปแบบเวปไซด์ อาจจะให้บริการหรือข้อมูลที่ไม่เต็มที่หากท่านได้ทำการปฎิเสธการรับ Cookies